BLOGIKIRJOITUKSIA:
Tiina Räsänen
Oikea-aikaista ja riittävää palvelua

Yksi Keskustan ratkaisu
lähipalvelujen vahvistamiseksi on se, että asiakas pääsee yhdellä
yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon. Tavoite on kunnianhimoinen,
mutta realistinen ja asiakaslähtöinen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa
on asiakkaita, joilla on hyvin laaja-alainen ja monipuolisten palvelujen
tarve ja he kulkevat nk. ”luukulta toiselle”. Esimerkiksi
mielenterveyspalveluihin ja psykiatrisen hoidon piiriin on pitkät jonot
ja akuutti, oikea-aikainen ja riittävä palvelu ei toteudu, vaikka
asiakas olisi itse motivoitunut ottamaan apua vastaan ja haluaisi hoidon
ja tuen piiriin.

Työssäni haasteellisissa tilanteissa elävien
ihmisten kanssa toimin usein heidän äänenään ja puolustajanaan. Vuosien
aikana on ollut lukemattomia tilanteita, joissa ammattilaisten työryhmä
keskustelee asiakkaan kuullen ammattitermein niin, ettei asiakas ymmärrä
mitä hänestä puhutaan. Kun hyvinvointialueita ja palvelujen laatua ja
sisältöjä kehitetään, on tärkeää huomioida asiakkaan osallisuus ja
asiantuntijuus. Ammatillinen asiantuntijuus on työntekijöillä ja
ammattilaistiimeillä, mutta oman elämäntilanteen asiantuntijuus on
asiakkaalla ja sitä tulee kuunnella. Asiakkaan haasteellisessa arjessa
voi olla hyvin vääristyneitäkin toimintamalleja, joilla on selvitty
kuormittavasta arjesta ja niistä luopuminen voi olla vaikeaa ja jopa
pelottavaa. Asiakkaan kohtaaminen ihmisenä ihmiselle ja hänen aito
kuulemisensa on keskeinen laatu- ja vaikuttavuustekijä palvelujen
tuottamisessa.

Poliittista keskustelua kuunnellessa kompastumme
helposti samaan vaikeaselkoisuuteen. Käytämme puheessamme yläkäsitteitä,
puhumme esimerkiksi indeksikorotuksista jne. mutta unohdamme kertoa,
mitä asiat oikeasti tarkoittavat yksittäisen ihmisen kannalta.
Aluevaalit lähestyvät ja hyvinvointialueiden sote-palvelujen
tulevaisuudesta käydään runsaasti keskusteluja eri foorumeissa. Miten
voi olla kiinnostunut asiasta ja lähteä aktiivisesti mukaan toimintaan,
tai äänestää aluevaaleissa, jos ei ymmärrä mistä koko asiassa on kyse?
Yhtenä huolenaiheena näen kotiin jäävät, kielitaidottomat naiset, joita
on haasteellista tavoittaa. Meidän tehtävämme on puhua asioista
selkokielellä ja ymmärrettävästi niin, että jokainen ymmärtää, miten
lähipalveluja tuotetaan jatkossa, miten pääsee lääkäriin, mistä saa apua
ja mitä koko uudistus tarkoittaa yksittäisen pirkanmaalaisen
näkökulmasta.

Asioihin voi vaikuttaa osallistumalla ja osallistamalla. Nyt on aika vaikuttaa!

Tiina Räsänen, Akaa
Pirkanmaan Keskustanaisten pj.
Aluevaaliehdokas

Pilvi Kärkelä ehdolle Keskustan Pirkanmaan piirihallituksen puheenjohtajaksi

Keskustanaisten Pirkanmaan piiri on asettanut tilitoimistoyrittäjä Pilvi Kärkelän ehdolle Keskustan
Pirkanmaan piirihallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Pilvi Kärkelä on toiminut yli 20 vuotta Keskustan eri luottamustehtävissä. Puoluevaltuustossa, Pirkanmaan
piirihallituksessa ja -naisten johtokunnassa sekä paikallisella tasolla kunnallisjärjestössä ja
paikallisyhdistyksissä. Pilvi Kärkelä on ollut mukana kunnallisessa päätöksenteossa valtuusto-, hallitus- ja
lautakuntatyöskentelyssä. Maakuntatasolla sairaanhoitopiirin valtuustossa, maakuntahallituksessa sekä
maakunnallisessa sotevalmistelussa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus sotepäätöksenteosta sekä useita
puheenjohtajan tehtäviä. Pilvi Kärkelä on toiminut myös mm. Keskustanaisten Pirkanmaan piirin
toiminnanjohtajana. Hänellä on laaja-alainen tietotaito järjestömme toiminnasta sekä hyvä jäsenten
tuntemus koko Pirkanmaan alueella.
Pilvi Kärkelä toimii aktiivisesti myös muissa järjestöissä. Hän on Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja,
vahvistajavaliokunnan puheenjohtaja sekä Suomen Yrittäjien valtuuston jäsen. Pirkanmaan edunvalvonta,
sidosryhmien tunteminen, eri puolueiden valtakunnantason päättäjien tunteminen ja laajat muut verkostot
ovat asioita, joita Keskustan Pirkanmaan piirihallituksen puheenjohtajan työssä tarvitaan. Siksi valintamme
on osaava, uudistava ja kokonaisuuksia hallitseva Pilvi Kärkelä.

Keskustanaisten Pirkanmaan piirin johtokunta
BLOGIKIRJOITUKSIA:

Minna Sarvijärvi:

Syksy on kekrin aikaa. Kekri on ollut maatalouskulttuurin suurin vuosijuhla,

vaihdoskohta, sadonkorjuuaika. Kekriin liitetty runsas syöminen ja juominen
lienee alkuperä ’kekkereille’. Suomessa valmistaudutaan suureen muutokseen, alueuudistukseen. Siihenkin liittyy pitkä ja perusteellinen puurtaminen. Toivon todella, että uudistuksessa onnistutaan niin, että monille kekkereille on aihetta.

Erityisesti kannan uudistuksessa huolta maaseudun naisten, miesten ja lasten kannalta. Maaseudun asukkaat ja yrittäjät joutuvat jo nyt varaamaan puolen päivää käydäkseen vaikkapa lääkärissä tai röntgenissä, puhumattakaan verikokeesta tai esimerkiksi puheterapiasta.Matkaa mitataan minuuteissa. On sääli, jos pienen vaivan hoitaminen lykkääntyy pitkän matkan takia ja riesasta tulee iso ja hoitona kallis. Mitä lähempänä ja matalammalla kynnyksellä hyvinvointipalvelut tuotetaan, sitä vaikuttavampia ne ovat. Näin toivon.

Ylöjärven keskustanaiset tekivät toisten rohkaisemana aloitteen liikkuvista hammashoitopalveluista. Nyttemmin idea on saanut laajempaakin julkisuutta ja liikkuvia palveluita sovitellaan moneen muuhunkin toimintaan. Siinä voisi olla järkeä. Kunhan samalla huolehditaan siitä, ettei byrokratia minkään palvelun yhteydessä lisäänny tai mutkistu.

Uudistuksen yhteydessä elämme aikaa, jolloin etäyhteyksien hyödyntämisestä on tullut arkea. Mutta samaan aikaan on valtavasti heitä, joilla ei ole mahdollisuutta, taitoa, rohkeutta tai laitetta hyödyntää sähköisiä asiointikanavia. Olisiko nyt oikea aika opastaa kansalaiset ainakin löytämään omat terveystietonsa sähköisestä arkistosta? Eiköhän valmistauduta antamaan naapurille tai läheiselle aineeton joululahja vierihoidon merkeissä, aloitetaan vaikka kanta-arkistossa!

Minna Sarvijärvi

KM, palveluohjaaja ja emäntä

aluevaaliehdokas

Ylöjärven KurustaMiia Rajala:

Ihmisten tarpeet edellä, lähipalveluita vahvistaen!

Keskustan
aluevaaliohjelma julkaistiin 27.9. Se on nyt kaikkien luettavana ja
kommentoitavana. Puoluehallituksen ja -valtuuston hyväksymä ja
viimeistelemä sekä pirteän ulkoasun saanut ohjelma.

Työryhmän
jäsenenä tiedän ohjelman työvaiheista. Mietin, onko lopullista versiota
jouduttu vielä kovasti tiivistämään tai asioita muokkaamaan. Säilyykö
alkuperäinen ajatus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden
kehittämisestä ja vastaako työn tulos edelleen asetettuihin
tavoitteisiin?

Vaaliohjelmassa näkyy mielestäni erinomaisesti
puolueen arvot ja visio. Siinä on tunnetta ja tunnelmaa. Välittämistä ja
kokemusta. Uudistus vie askeleen lähemmäksi tasa-arvoisempaa Suomea.
Sosiaali-, ja terveys- sekä pelastuspalveluita kehitetään ihmisten
tarpeet edellä.

Pitkälti toista vuosikymmentä valmistellun sote-
uudistuksen tavoitteena on turvata meille jokaiselle laadukkaat,
yhdenvertaiset palvelut, löytää tehokkaat toimintatavat, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa turvallisuutta ja vastata
yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin. Palvelut tuotetaan toimivin
palveluketjuin julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin
yhteistyöllä. Tarkoituksena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja
terveyseroja, saada sosiaali- ja terveyspalvelut pelaamaan hyvin yhteen.
Toimivat terveydenhuollon palvelut vähentävät sosiaalipalveluiden
tarvetta ja sosiaalipalveluiden toimivuus vähentää terveydenhuollon
palveluiden tarvetta ja taakkaa. Yhteistyön on oltava joustavaa ja monen
suuntaista myös ensihoidon ja pelastuslaitoksen että poliisin ja
rajavartiolaitoksen välillä.

Sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalveluiden kehittämisen lähtökohtana on turvallisuus,
hyvinvointi ja yksilölliset tarpeet. Palvelut tukevat hyvinvointia.
Jokaisen tulee voida luottaa tulevaisuuteen sekä siihen, että huolta
pidetään, kun apua tarvitsee. Hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa on oltava
tarjolla oikea-aikaisesti kaikissa elämän vaiheissa ja kriisien
ilmetessä. Palvelut tuotetaan monipuolisesti lähellä palveluiden
tarvitsijoista. Palveluista syntyviä kustannuksia ei vieritetä
asiakkaiden itsensä kustannettaviksi.

Sote-alan toimijana,
yksityisellä ja julkisella, ja luottamushenkilönä sekä palveluiden
käyttäjänä katselen samanaikaisesti toimintaa eri näkökulmista.
Laadukkaat ja monipuoliset palvelut on oltava saavutettavissa
viivytyksettä ja ne on löydyttävä läheltä. Avun tarpeen ilmetessä ei
voimavaroja yleensä enää riitä tarvitun palvelun etsiskelyyn ja
vaatimiseen. Palvelu tulee saada nopeasti yhdellä yhteydenotolla ja
tarvittaessa päivystyksenä. Palveluiden pariin hakeutuessa apu pitää
järjestyä kyseisessä toimipisteessä, mikäli erikoissairaanhoidolle ei
ole tarvetta. Apua tarvitsevien pärjäämiseksi kotona tulee tarjota
riittävät resurssit kotiin tai järjestää tarpeen mukainen hoito muutoin.
Omais- ja perhehoitoa vahvistetaan.

Sosiaali- ja terveysalan
toimintoja tukemaan otetaan digitalisaation ja teknologian innovaatiot,
mutta hoidon toteutumiselle ja laadukkaalle hoitotyölle oleellisin
tekijä on edelleen koulutettujen lääkäreiden ja hoitajien riittävä
määrä. Hillitsemme kustannuspaineita yksinkertaistamalla hallintoa,
lähipalvelun ja nopeaan palveluihin pääsyn ja sairauksien
ennaltaehkäisyn keinoin.

Sote-alan houkuttelevuudesta ja
pitovoimasta on huolehdittava. Hyvät työolot, kilpailukykyinen palkka,
työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja työssä
jaksamiseensa ovat tähän toimivia keinoja. Hyvällä
henkilöstöjohtamisella vaikutetaan koko uudistuksen tavoitteiden
saavuttamiseen, hyvinvoivan, osaavan ja motivoituneen henkilöstön
saamiseen ja pitämiseen sote-alalla myös tulevaisuudessa.

Miia Rajala

Kunta- ja aluepolitiikan työryhmä/Pirkanmaan aluevaaliehdokas
KESÄ 2021:


Kesäteatteriin sunnuntaina 11.7.21 klo 15

Vietetään yhdessä kesäinen iltapäivä Nokian Kesäteatterilla kuunnellen ja katsoen Reino Helismaan musiikkiin perustuvaa näytelmää Me tulemme taas. Hinta 30 € sisältäen lipun ja väliaikakahvin. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi tai 040-556 7262
Keskustaväen Kirkkopyhä 29.9. Lempäälässä


Vietämme jälleen perinteistä Keskustaväen kirkkopyhää 29.9.19. Tänä vuonna kokoonnumme Lempäälän kirkkoon (Kirkkopolku 1) jumalanpalvelukseen klo 10, jonka jälkeen lasketaan muistoseppele Sankarihaudoille. Tämän jälkeen siirrymme ruokailemaan Ehtookotoon, Katepalintie 9, Lempäälä. Palvelubussi kuljettaa autottomat kirkonmäeltä ruokailuun. Ruokailun jälkeen on vuorossa ohjelmaa. Keskustanaisten tuore varapuheenjohtaja Anna Sirkiä toimii avauspuhujana. Saamme kuulla myös Lempäälän kunnallisjärjestön terveiset sekä eduskunnan kuulumiset. Lisäksi ohjemassa on musiikkia ja arvontaa. Tilaisuus päättyy täytekakkukahveihin noin klo 15.

Lounas ja kahvit 25€/ henkilö, maksu tilille: Pirkanmaan Keskustanaiset FI08 5730 0820 0029 92. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 24.9. mennessä Kristiina Mäki-Välkkilä, puh 040-556 7262 tai kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi


Ritajärven kierros 22.9. klo 10.20


Tervetuloa kaikki keskustalaiset Ritajärven luonnonsuojelualueelle sunnuntaina 22.9.2019. Aloitamme Ritajärven pääpysäköintipaikalta klo 10.20 (Ritajärventie 358, Sastamala). Tutustumme alueeseen Katariina Pylsyn johdolla. Emme juokse hikihatussa vaan nautimme alueen kauneudesta tarinoita kuunnellen. Kuljemme Valkeajärven kierroksen, mutta käymme kaikkien järvien rannalla.

Ruokailu (12,50 €/henkilö) Häijään Nesteellä klo 13.00 https://www.nestehaijaa.fi
Ruokailun jälkeen upeaääninen vuoden 2019 nuori tangokuningas Henri Jokinen esiintyy perheyrityksessään Häijään Nesteen kabinetissa.
Herkkujuustola klo 14.15 http://www.herkkujuustola.fi/
Alue on valtakunnallisen ”Vuoden retkipaikka 2017” -äänestyksen voittaja.
www.ritajarvi.fi

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 18.9. mennessä:
Katariina Pylsy puh. 0500-727741
Pilvi Kärkelä 040-589 5709
Kristiina Mäki-Välkkilä 040-556 7262
Järjestää Pirkanmaan Keskustanaiset, Keskustan Pirkanmaan Piiri, Pirkanmaan Keskustanuoret ja Pirkanmaan Vesaiset


Miten haet MSL:n tukea järjestöllesi -koulutus 14.8. klo 17-20,

Bakery cafe, Tuomiokirkonkatu 26, Tampere


Tiesitkö, että Maaseudun Sivistysliitolta voivat saada tukea koulutustoimintaan kaikki MSL:n jäsenjärjestöjen jäsenet? Tule kuulemaan, kuinka tukea haetaan ja mihin kaikkeen sitä voi saada! Kolmen tunnin koulutuksessa käydään läpi tuen hakeminen ja suunnitellaan käytännössä osallistujien koulutustilaisuuksia taloudellisen tuen edellytykset huomioiden. Voit tuoda siis mukanasi jo valmiin kolutusidean, mihin laadimme hakemuksen. Koulutuksen tulee pitämään Keskustan koulutusyhteistyöstä Maaseudun Sivistysliitossa vastaava koulutussuunnittelija Heli Lehtilä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Kurssin hinta 10 € sisältäen tarjoilun. Ilmoittautumiset ja mahdolliset allergiat sunnuntaihin 11.8. mennessä Kristiinalle, 040-556 7262 tai kristiina.maki-valkkila@keskusta.fi .

Eduskuntaan kuudella askeleella

Perheiden hyvinvointi on menestyvän kansakunnan perusta

Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, jokaymmärtääperheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta

-Perheille on annettava todellinen valinnanmahdollisuus hoidon ja varhais-kasvatuksen valinnassa.


Oikeus kotihoitoon turvataan kolmeen ikävuoteen saakka.


-Yksikään koti ei saa olla perhe-ja lähisuhdeväkivallan näyttämö. Väkivallan uhreille ja tekijöille pitää luoda lisää matalan kynnyksen tuki-ja hoitopalveluita. Turvakotipaikkojen määrää ja saavutettavuutta on lisättävä Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti.Tasa-arvon edistäminen vaatii aktiivisia toimia

-Itsensä työllistävien asemaa työmarkkinoilla on parannettava.

-Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Perusteettomat palkkaerot on poistettava.

Suomeen on säädettävä samapalkkaisuuslaki.


-Sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia on lisättävä.

-Kuukautis-ja inkontinenssisuojien arvonlisävero on alennettava 24 prosentista 10 prosenttiinTyöelämän joustot takaavat pidemmät työurat-Perheellisyys ei saa ollaeste työuralla etenemiselle.

-Hoito –ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten asemaa työmarkkinoilla.Keskustalle tärkein arvo on lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa sekä perheiden valinnanvapaus-Perhevapaan pitäminen on tehtävä isille houkuttelevaksi.

-Vuorotteluvapaan mahdollisuus on säilytettävä. Suuri osa naisista työskentelee vaativissa työtehtävissä tai vuorotyössä. Vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista.Naisyrittäjyys vahvistaa koko Suomea

-Suomeen tarvitaan yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Työn, yrittäjyyden, opiskelun, perheen, vapaa-ajan ja arjen yhdistämiseen pitää tehdä sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

-Yksinyrittäjän on voitavavähentääsairaan lapsen hoitajan palkka yrityksen verotuksessa.


Arvokas ikääntyminen on kunnia-asia


-Suomi tarvitsee vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa.

-Perhehoidon asemaa ikäihmisten hoitomuotona pitää vahvistaa. Omaishoidon ja työelämän yhdistämisen on oltava nykyistä joustavampaa.

-Riittävä määrä senioriasuntoja ja laitoshoitoa on turvattava.-Kotiin tuotavat hoidot ja palvelut on toteutettava ikäihmistä ja hänen omaisiaan kuunnellen.

-Omaisen hoitoa tulisi pystyä järjestelemään muun muassa liukuvan työajan,lyhennetyn työajan, osa-aikaeläkkeen, vuorotteluvapaan,omaishoitajien hoitovapaan, säästövapaan tai työaikapankinkautta. Omaishoidon tuki on muutettava verovapaaksi

Maaseutu ei ole museo


-Osaavat naiset ovat maaseudun voimavara. Maaseudulla tarvitaan naisten rohkeutta ja yritteliäisyyttä, jolloin suomalainen maaseutu säilyy elävänä ja vetovoimaisena.

-Ihmisen pitää saada asua, yrittää ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa.

-Peruspalvelut ja turvallisuus pitää taata asuinpaikasta riippumatta.

-Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen on oltava sujuvaa. Tiet, raiteet, vesiväylät ja lentokentät on pidettävä kunnossa. Maaseutu tarvitsee elinvoimansa tueksi valokuidun.

-Julkinen liikenne ei ulotu kaikkialle, siksi 16-vuotiaille pitää saada henkilöauton ajo-oikeus helpottamaan opiskelua, kotona asumista ja harrastamista.

-Suomalaisen ruoan tulevaisuus on turvattava. Kotimaiset elintarvikkeet ja puhdas vesi ovat huoltovarmuuden tukijalka. Perhetiloihin perustuvan ruoantuotannon jatkuminen Suomessa pitää varmistaa. Tuet on kohdistettavaruokaa tuottaville aktiivitiloille.

KIRKKOPYHÄ JA PIRKANMAAN KESKUSTANAISTEN 70-VUOTISJUHLA 30.9.201

HUOM! Ilmoittautumisaikaa jatkettu keskiviikkoon 26.9. saakka!!

Vietämme perinteistä Kirkkopyhää ja samalla juhlistamme Pirkanmaan Keskustanaisten 70-vuotista taivalta

su 30. syyskuuta 2018 Juupajoella

Aloitamme juhlajumalanpalveluksella klo 10 Juupajoen kirkossa,
Kopsamontie 230. Jumalanpalveluksen jälkeen laskemme seppeleen
sankarihaudalle.

Juhlahetkeä vietämme Juupajoen Seurakuntalassa, Kopsamontie 200. Osallistumismaksu on 25€.

Ruokailujärjestelyihin liittyen toivomme ilmoittautumiset ja tiedon mah­dol­li­sista ruo­ka-ai­ne­al­ler­gi­oista toi­min­nan­joh­ta­jal­le 24.9.18 men­nes­sä, puh.
040-556 7262 tai kris­tii­na.maki-valk­ki­la@kes­kus­ta.fi. Osallistumismaksun ja mahdolliset muistamiset voi suorittaa suoraan Keskustanaisten Pirkanmaan piirijärjestö ry:n tilille:FI08 5730 0820 0029 92